بدون عنوان

چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390

قالیچه ام را سلیمان برد 

و آرزوهایم؛ 

گرفتار کاسه آبِ پشتِ پایِ همسایه مان شد!