وقتی که از خواب برمی خیزم و به دست شویی می روم

سه‌شنبه 13 دی‌ماه سال 1390

 

من هزار پاره گی تو را 

از لای سوزن این نخ بر لحاف خاطره ام؛ 

یا نمودار قطرات باران بر شیشه خانه ای که در تصورم؛ 

در صدای گرداب گونه حقیقت اطراف 

و ثبت بی نقص عقربه های چالش برانگیز بودنمان، 

چگونه بر دستان ول شده خویش 

میان آینه و آب 

قسمت کنم 

هزار پاره گی تو را میان هزار پاره گی خودم؟  

                 سیزدهم دی ماه هزار و سیصد و نود